Skip to main content

21 Courses

 İklim Değişikliği ve Sebepleri
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

İklim Değişikliği ve Sebepleri

Prof. Dr. İbrahim SARAÇOĞLU

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri, küresel ısınmaya etki eden faktörler, ısırgan otu bitkisinin doğa ve insan için önemi...

Atık Suyun Tarımsal Alanda Kullanımı
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Atık Suyun Tarımsal Alanda Kullanımı

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

Atık suyun tanımı, arıtma çeşitleri, atık suyun geri kazanımının tarihteki örnekleri, arıtılmış atık suyun geri kazanımı ve atıksuyla sulamada verim artışı...

Tarımsal Yenilikler ve AR-GE
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Tarımsal Yenilikler ve AR-GE

İlhan AYDIN

AR-GE nedir, tarımın stratejik önemi, TAGEM ileri AR-GE merkezlerinde amaç...

Kuraklığın Su Kaynaklarına Etkisi ve Tarımsal Su Yönetimi
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Kuraklığın Su Kaynaklarına Etkisi ve Tarımsal Su Yönetimi

Kuraklığın sebebi ve çeşitleri, kuraklığa neden olan faktörler, ülkemizin geçmişten geleceğe kuraklık eğitimi, kuraklık yönetim planı çerçevesinde alınacak önlemler, ülkemizin su kaynakları potansiyeli, tarımsal su yönetiminde sulama birlikleri...

Sürdürülebilir Tarım
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir tarım nedir, neden önemlidir, ülkemizde sürdürülebilir tarım konusunda neler yapılıyor, neler yapılmalı, nasıl bir yol izlenmeli, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile doğaya zarar vermeden sürdürülebilirlik nasıl sağlanabilir...

Sürdürülebilir Mera Kullanımı
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Mera Kullanımı

Prof. Dr. Cengiz SANCAK

Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Sürdürülebilir mera kavramı, meralarda hayvan otlatılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, münavebeli otlatmanın tanımı ve faydaları, sürdürülebilir mera için sonbaharda yapılması gerekenler...


Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemiz ve tarım sektörü açısından önemi, yenilenebilir enerji üretim teknolojileri, bitkisel ve hayvansal kökenli biyokütleden enerji üretimi, biyogaz üretimi ve kullanımının tarımsal üretim açısından önemi... 

Sürdürülebilir Toprak Yönetiminde Toprak İşleme
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Toprak Yönetiminde Toprak İşleme

Toprak işlemenin nedenleri, toprak işlemeyi etkileyen faktörler, toprak tavı, geleneksel toprak işleme ve toprak korumaya yönelik toprak işleme, toprak işlemesiz tarım...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tarımsal Faaliyetleri
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tarımsal Faaliyetleri

Tarımsal hava tahmini uygulamaları, kuraklık izleme sistemi programı, hasat zamanı tahmin sistemi programı, fiyat ve rekolte tahmin raporu, Meteorolojinin sesi radyosu, Meteoroloji web tv...

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Faaliyetleri
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Faaliyetleri

Türkiye ulusal çölleşme modeli  ve risk haritası, Türkiye dinamik erozyon izleme sistemi, heyelan kontrol ve rehabilitasyon projesi, baraj havzalarında yeşil kuşak ağaçlandırma projesi...

Birleşmiş Milletler Bioçeşitlilik Sözleşmesi
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Birleşmiş Milletler Bioçeşitlilik Sözleşmesi

Uluslararası bir anlaşma olarak, doğanın yok olması gibi ortak bir sorunu belirlemiş, genel hedefler, politikalar ve genel yükümlülükler oluşturarak, teknik ve mali işbirliği düzenlemiştir.

 
 

Türkiye'de Organik Tarımdaki Gelişmeler
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Türkiye'de Organik Tarımdaki Gelişmeler

Organik tarımın tanımı, organik tarımda genel kurallar, organik tarımın ülkemizdeki ve dünyadaki durumu, organik tarımda kontrol ve sertifikasyon süreçleri, ürünün organik olup olmadığını belirleyen unsurlar, ülkemizde organik tarımın geliştirilebilmesi için yürütülen faaliyetler...  

Sulak Alanlar
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Sulak Alanlar

Mustafa BULUT

Sulak alanın tanımı, Ramsar sözleşmesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, SAYBİS, sulak alanlarda ekoturizm, sulak alan yönetim planı, sulak alanlarda yaşanan sorunlar...

Tozlaştırıcı Arıların Tarımsal Ekosistemdeki Rolleri
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Tozlaştırıcı Arıların Tarımsal Ekosistemdeki Rolleri

Doç. Dr. Yasemin GÜLER

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Polinatör Uzmanı

Tozlaşma ve tozlaştırıcının tanımı, arıların tarımsal ekosistemdeki önemi, tozlaştırıcı arılara etki eden ana tehdit unsurları, ana tehditler için neler yapılabileceği, alternatif tozlaştırıcılar ile tarım uygulamalarının bazı sonuçları...

Biyokaçakçılıkla Mücadele
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Biyokaçakçılıkla Mücadele

Cihad ÖZTÜRK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanı

Genetik kaynaklar, biyokaçakçılığın tanımı, kaçırılan kaynaklar, biyokaçakçılığın nedenleri, biyolojik çeşitliliğin tahribi, meydana gelen ekonomik kayıplar, ülkemizde biyokaçakçılık, mevzuat ve cezai yaptırımlar...

Sektörel Su Tahsis Planları Kapsamında Optimum Bitki Deseninin Belirlenmesi
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Sektörel Su Tahsis Planları Kapsamında Optimum Bitki Deseninin Belirlenmesi

Nesibe TURAN

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Biyolog

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları, sektörel su tahsis planlarının amacı ve kapsamı, hukuki dayanaklar, tarım sektörü su talebi ve su tahsisi, eylem planı, tarımda suyun etkin kullanımı için çözüm önerileri...

Kuraklık Yönetiminde DSİ Faaliyetleri
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Kuraklık Yönetiminde DSİ Faaliyetleri

Ayşegül ATİK

DSİ Genel Müdürlüğü Ziraat Mühendisi

Kuraklık, yıllık yağış analizi, yapısal tedbirlerden havzalar arası su transferi, modern sulama sistemleri, sulamada arıtılmış atık su kullanımı, yapısal olmayan tedbirlerden sulama yönetimi, sulama suyu ihtiyacı-kaynak durum analizi, kuraklık işletme talimatı... 

Topraksız Tarım Teknikleri
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Teacher: Musa ALTIN

Topraksız Tarım Teknikleri

Musa ALTIN
Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Mühendisi
Her türlü bitkisel üretimin; durgun veya akan besin eriyiklerinde, sis şeklinde verilmiş besin eriğinde veya besin eriyikleri ile beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesidir...

Küresel Isınmanın Böceklere Etkileri
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

Küresel Isınmanın Böceklere Etkileri

Dr. Aydemir BARIŞ

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Küresel ısınmanın tanımı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin böceklere etkileri, yağışların popülasyon dinamiklerine etkileri, karbondioksit miktarının artmasının böceklere etkileri...

İklim Değişikliği ve Tarım
Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik
Preview Course

Tarımsal Çevre ve Sürdürülebilirlik

İklim Değişikliği ve Tarım

Bülent SEZER

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

İklim değişikliğinin tanımı, iklim değişikliğinin sebepleri, iklim değişikliği ve tarım-gıda sektörü ilişkileri...